Stadgar

 

Fr. o. m. 2019-03-16

Föreningens namn är Rapido Club of Sweden, här nedan förkortat till RCS.

Klubben bildades 2019-03-16.


§ 1 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

RCS är en riksomfattande ideell, religiöst, partipolitiskt oberoende förening som innefattar ägare av husbilar av märket Rapido, Dreamer eller Itineo. Klubbens säte är Västerås. Klubben har till sin uppgift att verka för medlemmarnas gemenskap och trivsel bland annat genom att anordna gemensamma aktiviteter. Medlemmarna skall genom RCS kunna utbyta erfarenheter, tips och idéer.

 

 

§ 2 STYRELSEN

Styrelsen är föreningens verkställande organ och leder föreningens verksamhet enligt föreningens stadgar och av årsmötets fattade beslut. Det åligger av styrelsen särskilt att:

- se till att för RCS:s gällande lagar och bindande regler iakttas

- verkställa av årsmötet fattade beslut

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen

- ansvara för och förvalta föreningens medel

- tillställa revisorerna föreningens räkenskaper senast två månader före årsmötet

- sammanställa årsberättelse (verksamhetsberättelse) inför årsmötet

- förbereda årsmöte.

Styrelsen består av: Ordförande, vice ordförande, ekonomiansvarig och sekreterare samt en ordinarie ledamöter och två suppleanter.

Mandatperioden är för ordföranden ett år. Övriga ledamöter, som väljs växelvis, är mandatperioden ett, två eller tre år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen kan endast fatta beslut när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller, vad mer än hälften av de närvarande styrelseledamöterna är ense om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 

Föreningens firmatecknare har var för sig attesträtt upp till 15.000 kronor. Styrelsen utser firmatecknare.

 

§ 3 RÄKENSKAPER OCH REVISION

För granskning av föreningens verksamhet och räkenskaper väljer årsmötet en ordinarie revisor samt en ersättare efter förslag av valberedningen. RCS:s räkenskaper omfattar tiden 1/1-31/12 som är lika med verksamhetsåret och förs i enlighet med bokföringslagens bestämmelser. De ska sammanfattas i fullständigt bokslut och ska jämte styrelsens verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna senast två månader före årsmötet.

 

Revisionsberättelsen ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.


§ 4 ÅRSMÖTET

Ordinarie årsmöte ska hållas senast fem månader efter räkenskapsårets slut på plats bestämd av styrelsen. Vid ordinarie årsmöte ska följande frågor behandlas och protokollföras i följande ordning:

 

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av föredragningslista

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4. Val av två protokollsjusterare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll

5. Val av två rösträknare

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Styrelsens verksamhetsberättelse, vinst- och förlustberäkning samt balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av:

a. inträdes- och årsavgift för kommande verksamhetsår

b. Verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

11. Val av:

· föreningens ordförande för en tid av ett år

· halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

· två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år

· En revisor jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

· Tre ledamöter i valberedningen. En ledamot för en tid av två år, och två ledamöter för ett år, av vilka en ska utses som sammankallande.

· beslut om val av ombud till RCS-möten (och eventuellt andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)

12. Ärende som av styrelsen hänskjutits till årsmötet

13. Behandling av i rätt tid inkomna motioner

14. Val av funktionärer

15. Medlemssituation och medlemsrekrytering

16. Övrigt

17. Årsmötet avslutas.

 

Motioner (förslag) som ska behandlas på årsmötet ska inkomma till styrelsens sekreterare senast en månad före årsmötet.

 

Medlemmar, kommittéer och arbetsgrupper har rätt att väcka motion. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över i rätt tid inkomna motioner. Extra årsmöte utlyses då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst 50% av medlemmarna begär det. Då kan enbart de ärenden som föranlett årsmötet och de som finns med i kallelsen behandlas. Extra årsmöte ska hållas senast två månader från mottagandet av begäran.

 

Alla frågor avgörs med enkel majoritet, d v s att det förslag som uppnår minst hälften av rösterna segrar. Nedlagda röster räknas alltså inte. Om sluten omröstning begärs så ska den verkställas. I händelse av lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

Personval sker med sluten omröstning om inte annat beslutas i varje enskilt fall.


En jävig person i en fråga, d v s en medlem som kan anta ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med föreningens intressen, ska inte vara med och rösta i den frågan.

 

Kallelse till årsmötet ska skickas av styrelsen, i första hand via e-post och ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

 

§ 5 VALBEREDNING

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Dessa väljs av årsmötet.

 

Styrelsen kan ställa ekonomiska resurser till valberedningens förfogande.

Valberedningen ansöker om medel hos styrelsen.

 

 

§ 6 KOMMITTÉER, ARBETSGRUPPER, ÖVRIGA UPPDRAG

Styrelsen kan tillsätta kommittéer, arbetsgrupper samt personer som ska utföra viss verksamhet t ex resevärdar. Dessa ska för varje verksamhetsår eller annan tidsperiod som styrelsen fastställer avge redogörelse för sin verksamhet till styrelsen.

 

§ 7 MEDLEMSKAP

Medlemskap omfattar familj, person eller hushåll som äger en Rapido, Dreamer eller Itineo husbil. Ett fordon berättigar till en röst. Medlemskap kan erhållas av fysisk person och anmäls på särskild blankett eller via hemsidan.

 

Rättigheter och skyldigheter

 

Som medlem har man rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna. Man har också rätt till information om föreningens angelägenheter. Medlem bör främja föreningens syften och ska följa föreningens stadgar och beslut som fattas av styrelsen.

Medlemmar ska inte ingå i offentlig polemik eller debatt, utan överlåta denna verksamhet till därför utsedd kommitté eller ordföranden.

Det åligger medlem att meddela ny adress (även e-mailadress) till medlemssekreteraren vid adressändring.

 

Medlemsavgift

 

Medlemsavgifterna består av en inträdesavgift (betalas endast vid inträde) och en årsavgift, båda fastställes av årsmötet.

 

Utträde

 

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som den 31 mars inte betalt medlemsavgift för det innevarande verksamhetsåret anses ha utträtt ur föreningen.

 

Medlem kan endast uteslutas om denne anses ha motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet, eller uppenbarligen skadat föreningens intresse. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Medlem ska ha möjlighet att yttra sig angående de omständigheter som föranlett fråga om uteslutning. Yttrandet ska vara styrelsen till handa inom 14 dagar från det att medlemmen delgivits information om omständigheterna kring det ifrågasatta medlemskapet.

 

§ 8 ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av RCS:s stadgar fordras beslut av årsmötet med 2/3 majoritet av närvarande medlemmar.

 

§ 9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

RCS:s upplösning fattas enbart på ordinarie årsmöte. För detta beslut krävs minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid upplösning av RCS kommer eventuella tillgångar tillfalla Cancerfonden. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.